Assemblea General de Socis (24-7-2014)

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
El passat dijous dia 24 a les 19,30 hores va tenir lloc al local social de la nostra Associació, l’Assemblea General de Socis, en la qual i seguint l’ordre del dia es van aprobar tant les comptes anual com l’Informe de Gestió.
Tanmateix i seguint el procediment estatutari, l’actual junta va presentar la seva dimissió i es va reelegir per unanimitat la nova junta que va quedar composta pels mateixos membres de la junta sortint donada l’asbsència de cap candidatura contrària.
En l’aparat de precs i preguntes i atenent la sol·licitut presentada per l’Assemblea Nacional de Catalunya es van adoptar per majoria els següents acords:
1.- Assumir i manifestar el nostre compromís i disposició a cooperar amb les nostres institucions per a fer possible l’organització de la Consulta del dia 9 de novembre d’enguany i donar suport al President de la Generalitat quan faci la Convocatporia d’aquesta Consulta.
2.- Fer arribar aquest compromís a l’Assemblea Nacional Catalana abans d’aquest 11 de setembre, perquè de forma conjunta amb d’altres organitzacions del teixit associatiu de Catalunya, el facin arribar a la Presidència del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més convenient.